Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

byte, BinarY TErm

8δα, Οκτάδα, Οκτάδα δυφίων

Ο υπολογιστής ξέρει μόνο από δυφία (δηλ. δυαδικά ψηφία από 0 και 1, από φόρτιση και μη φόρτιση, από γούβες και τούμπες σε ένα ΣΔ. Οι άνθρωποι όμως δεν καταλαβαίνουν κάτι τέτοια. Ύστερα από πολλές δοκιμές κατέληξαν, τα αμερικανάκια,  στην Οκτάδα, δηλ. 8 δυαδικά ψηφία. Είναι η βασική μονάδα-στοιχείο από την οποία συγκροτούνται τα δεδομένα για να γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο.


Μια οκτάδα αποτελεί ένα χαρακτήρα για παράδειγμα ένα γράμμα του ΑΠΚΑΠ (ASCII). Το γράμμα Α ή ο αριθμός 5 αποτελούνται από 8 δυφία το καθένα. (Στην ακρίβεια η 8δα μπορεί να έχει από 4-12 δυφία αλλά σχεδόν πάντα έχει 8).
 

Φυσικό είναι, μπροστά στα μεγάλα κείμενα ή και τα πιο απαιτητικά γραφικά και εικόνες, να μετρώνται οι οκτάδες σε τεράστιους αριθμούς. (Βλ. Μια Οκτάδα και τα Πολλαπλάσιά της στα Τεχνικά Θέματα). Η Οκτάδα είναι το βασικό μέτρο μεγέθους δδμνων κυρίως όσον αφορά την αποθήκευση. Πάει ο καιρός που μιλούσαμε για ΧΟ (ΧιλιΟκτάδα, KB, kilobyte) και ΜΟ (ΜεγΟκτάδα, MB, megabyte, 1 εκ. 8άδες).


Τώρα μιλούμε για ΕπτοΟκτάδα, ΕΟ (ZettaByte, ZB, ένα εξάκις εκ. 8άδες) και βάλε. Η Οκτάδα καθιερώθηκε ως βασικό στοιχείο της υπολογιστικής το 1964.

Την Οκτάδα την εισηγήθικε σε μιαν προϊστορική αρχική μετάφραση η... (έχουμε το βιβλίο) θα το βρούμ,ε και θα σας πούμε. Όπως φαίνεται δεν είναι λογιότατηΠροηγούμενες λέξεις:

17/11/2018 cu, see you νσβλ, να σε βλέπουμε, μη χάνεσαι, μχ, μιχι
14/11/2018 draw, drawing, drawing program σχηματογραφώ, σχηματογράφηση, σχηματογραφία
11/11/2018 body modification σωματική τροποποίηση
09/11/2018 subfile υποφάκελος, υπφκλος
08/11/2018 package πακέτο, ψηφιοπακέτο, δέμα, ψηφιόδεμα
05/11/2018 fidelity πιστότητα
04/11/2018 encrypt, encription εγκρύβω, έγκρυψη
03/11/2018 derivative, derivatives παράγωγο, παράγωγα
01/11/2018 data center κέντρο δεδομένων, κντρ δδμνων
31/10/2018 overheads, overhead expenses γενικά έξοδα
30/10/2018 orphan line ορφανή, ξεκομμένη
29/10/2018 extend, extension επεκτείνω, επέκταση, προεκτείνω, προέκταση
28/10/2018 WDM, Wavelength Division Multiplexing ΚΔΠ, ΚυματοΔιαιρετική Πολύπλεξη
27/10/2018 noise θόρυβος, παράσιτα
26/10/2018 conspiracy theory, conspiracy theorist συνωμοτική θεωρία, θεωρία συνωμοσίας, θεωριτικός συνωμοτηστής
24/10/2018 most read πολυδιαβασμένο, πολυδιαβασμένα, πλδβσμνο
23/10/2018 adapt, adapted, adaption, adaptor, adapter προσαρμόζω, προσαρμοσμένος, προσαρμογή, προσαρμογέας
22/10/2018 linker, link editor, binder δέτης, δετήρας, δένω
21/10/2018 RAID, Redundant Array of Independent Disks ΕΣΔ, εσιδί, Εφεδρική Συστοιχία Δίσκων
20/10/2018 DC, direct current ΣΡ, σιρό, συνεχές ρεύμα
19/10/2018 stakeholder, stakeholders συμφερούχος. συμφερούχοι
18/10/2018 m-learning, mobile learning κ-μάθηση
17/10/2018 AAC, Advanced Audio Coding ΠΗΚ, Προηγμένη Ηχητική Κωδίκευση
16/10/2018 document source, page source, source πηγή εγγράφου, πηγή ΓΛΣΥΚ
15/10/2018 WMF, Windows Metafile Format ΜΜΠ, μιμιπί, Μορφή Μεταρχείου Παραθύρων
14/10/2018 polyline, polygonal chain τεθλασμένη, πολυγωνική γραμμή
13/10/2018 current τρέχων, τρεχούμενος, ενεργός
12/10/2018 hot plugging ΕνΘ, ΕνΘερμώ, θερμής εγκατάστασης
11/10/2018 church κυριακή
10/10/2018 log-in, login, log in, log on, signon, sign on επισυνδέομαι, επισύνδεση
09/10/2018 ice cup, ice cover κάλυμμα πάγου
08/10/2018 ESM, European Stability Mechanism ΕΜΣ, εμισι, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας
06/10/2018 chip, microchip πλακίδιο, μικροπλακίδιο, ηλ-πλακίδιο
05/10/2018 primus inter pares πρώτος μεταξύ ίσων
02/10/2018 simulate, simulation, simulator προσομοιώνω, προσομοίωση, προσομοιωτής
01/10/2018 color, colour χρώμα, έγχρωμος
29/09/2018 computer generated, image, picture, letter, data μηχανογραφημένo, μηχανογραφημένη εικόνα, ηλ-εικόνα, επιστολή, δδμνα
28/09/2018 astrology, astronomy, astrofysics αστρολογία, αστρονομία, αστροφυσική
26/09/2018 MIDI, musical instruments digital interface ΨΜΔ, Ψηφιακή Μουσική Διεπαφή, Μουσική Διεπαφή Μίντι
25/09/2018 weight, weigted σταθμισμένος

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS