Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

snarf

νοσφίζομαι, νόσφιση, νοσφισμός, νοσφιστής, υποκλέπτω, υποκλοπή

Ουσιαστικά σημαίνει υποκλέπτω πρόγραμμα, φάκελο. Αντιγράφω κάτι χωρίς ο ιδιοκτήτης του να το ξέρει, και το κάνω ότι θέλω. Σε προγράμματα ανοικτού κώδικα σημαίνει δανείζομαι.Προηγούμενες λέξεις:

22/01/2021 defect, defection, defector ελάττωμα, ελαττωματικό, ατέλεια, ατελές, ψεγάδι, ψεγαδιασμένος, λιποταξία, λιποτάκτης, λιποτακτώ, αποστατώ, αποστασία, αποστατης
21/01/2021 hyperlink υπδ, υπερδεσμός
20/01/2021 clear, clearing απαλείφω, απάλειψη,
19/01/2021 ESFS, European System of Finanscial Supervision ΕΣΝΕ, Ευρωπαϊκό Σύστημα Νομισματικής Εποπτίας
18/01/2021 cb, circuit breaker δικυ, δικα, διακόπτης κυκλώματος, διακόπτης ασφαλείας
17/01/2021 keyword λέξη-κλειδί, κλειδολέξη
15/01/2021 LOL, laughing out loud χαχα
14/01/2021 background, backround operation, transparent, transparent operation παρασκήνιο, παρασκηνιακή λειτουργία, αθέατη λειτουργία,
13/01/2021 YB, yottabyte ΟΟ, οκτοκτάδα
12/01/2021 surround sound ολόγυρος ήχος
11/01/2021 resolution, definition ανάλυση, ευκρίνεια
10/01/2021 EDGE, Enhanced Data GSM Environment ΠΕΜΠ, Περιβάλλον Επαυξημένης Μεταφοράς ΠΣΚ
09/01/2021 TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol ΠEΜ/ΔΠ, πεμ δεπί, Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταδόσεων/Διαδικτυακό Πρτκλλο
07/01/2021 Ku Klux Klan κύκλος κλαν
06/01/2021 stand-up microphone ιστάμενο μικρόφωνο
05/01/2021 sky god, sky deity ουράνιος θεός, ουράνια θεότητα
03/01/2021 log, log file, log record, log book, logbook καταγραφή, καταγραφέας, φάκελος καταγραφής, ημερολόγιο
02/01/2021 freeze, hang, frozen, unresponsive, not responting παγώνω, παγωμένο, μαγκώνω, μαγκωμένο, δεν ανταποκρίνεται
01/01/2021 ethnolinguistics, ethnolinguist εθνογλωσσολoγία, εθνογλωσσολόγος
30/12/2020 sitemap, site map ιστοχάρτης, χάρτης ιστοταξίου
29/12/2020 rewrite, rewriting, rewritable, rerecord, rerecorded επαναγράφω, επαναγραφή, επαναγράψιμος, ξαναγραμμένος
28/12/2020 prototype πρωτότυπο
27/12/2020 thread, threading, multithreading νήμα, νημάτωση, νηματώνω, πολυνημάτωση, ειρμός, θέμα
26/12/2020 continuous form paper συνεχές χαρτί
25/12/2020 log-in, login, log in, log on, signon, sign on επισυνδέομαι, επισύνδεση
23/12/2020 social distancing κοινωνική απόσταση
22/12/2020 ad hoc επί σκοπώ
21/12/2020 dilemma, trilemma δίλημμα, τρίλημμα
20/12/2020 Internet Radio, Internet Television Διαδικτυακό Ραδιόφωνο, Διαδικτυακή Τηλεόραση
19/12/2020 autostart αυτοεκκίνηση
18/12/2020 mint, mentha μέντα, μίνθη, ηδύοσμος, δυόσμος
17/12/2020 LCD, Liquid Crystal Display ΕΠΥΚ, Επιφάνεια Υγρών Κρυστάλλων, Οθόνη Υγρών Κρυστάλων
16/12/2020 clock rate, clock speed, clock ρυθμοχρονισμός, ρυθμοχρονίζω, ρυθμοχρονιστής, χρονιστής
15/12/2020 microsite, minisite μικροτάξιο, υποτάξιο
15/12/2020 topology δικτυοδομή
14/12/2020 dope, doping, doped, dopand προσμίγω, πρόσμιξη, προσμιγμένο, πρόσμιγμα, εμποτίζω, εμποτισμός, εμποτισμένο, εμπότισμα
13/12/2020 tether, tethering πρόσδεση, επισύνδεση
12/12/2020 hypermedia υπερμέσα
11/12/2020 process, processing, processor, processed επεξεργάζομαι, επεξεργασία, επεξεργαστής, επεξεργασμένος, διαδικασία
10/12/2020 disclaim, disclaimer αποποιούμαι, αποποίηση

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS