Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

bank run

μαζική απόσυρση, τραπζικός πανικός

Πρίκειται για πανικό που δημιουργείται στους καταθέτες μιας τράπεζας ή ενος τραπεζικού συστήματος που, λογω φημών ή πληροφορειών τρέχουν στη τράπεζα να αποσύρουν. Καμια τράπεζα δεν θα μμπορούσε να αντέξει σε μαζικές αποσύρσεις. Γι αυτό υπάρχουν συμφωνίες για αλληλοβοήθεια μεταξύ τραπεζών ή και περέμβαση από την Κεντρική Τράπεζα.Προηγούμενες λέξεις:

21/05/2018 SGML, Standard Generalized Markup Language ΓΠΓΣ, γαπιγασι, Γενική Πρότυπη Γλώσσα Σήμανσης
20/05/2018 DSLR, Digital Single Lense Reflex ΨΑΜΦ, ψαμιφί, Ψηφιακή Ανακλαστική Μονού Φακού
19/05/2018 Home Αφετηρία, Αφτρια
18/05/2018 Bezier curve καμπύλη εξομάλυνσης, καμπύλη Μπέζιε
17/05/2018 dynamic δυναμικός
16/05/2018 philia, philic, phobia, phobic φιλία, φιλικός, φοβία, φοβικός
15/05/2018 error λάθος
14/05/2018 flat file system αδόμητο σύστημα φακέλων
13/05/2018 BP, Before Present ΠΠ, ΠΠΧ, πιπιχί, Προ Παρόντος, Προ Παρόντος Χρόνου
12/05/2018 brouter, bridge router γεφυρολογητής, γεφυροδρομολογητής
11/05/2018 WIPO, World Intellectual Property Organization ΠΟΡΠΙ, Παγκόσμιος ΟΡγανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
10/05/2018 cryptocurrency κρυπτονόμισμα
09/05/2018 modify, modification τροποποιώ, τροποποίηση
08/05/2018 case κάλυμμα
07/05/2018 histograph ιστογράφημα
06/05/2018 click-bait, clicκbait ιστοδόλωμα
05/05/2018 IRQ line γραμμή ΑΙΔΙ
04/05/2018 EDO RAM, Extended Data Out RAM, ΕΠΕΞ ΜΤΠ, Επεκταμένης Εξόδου ΜΤΠ,
03/05/2018 single-sided, double-sided μιας όψης, διπλής όψης
02/05/2018 dress code κώδικας ένδυσης, κανόνας ένδυσης
01/05/2018 beta test εξωτερική δοκιμή, δοκιμή βήτα
30/04/2018 paper jam εμπλοκή χαρτιού, εμπλοκή τροφοδότη, μάγκωμα
29/04/2018 PBC, Pipeline Burst Cache ΜΕΡ, Μνήμωνας Επιεπεξεργασίας/Ριπής
28/04/2018 landmark τοπόσημο, πολεόσημο
27/04/2018 traffic, trafficker διακινώ, διακίνηση, διακινητής
26/04/2018 polymorphic virus πολυμορφικός ιός
25/04/2018 Panel of Experts Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
24/04/2018 opinion maker, opinion makers διαμορφωτής απόψεων, διαμορφωτές απόψεων
23/04/2018 FAQ, Frequently Asked Questions ΣΕΡ, Συχνές ΕΡωτήσεις
21/04/2018 reflex, reflexology, reflexologist ανάκλαση, αντανάκλαση, ανακλασιολογία, ανακλασιολόγος
20/04/2018 About Σχτκα, Σχετικά
19/04/2018 template σχεδιότυπο
17/04/2018 caravel, caravelle καραβέλα, καράβι
16/04/2018 narrowband στενή ζώνη, στενοζωνικός
15/04/2018 computer-aged, computer aging ηλεκτρονικά μεταχρονισμένος, ηλεκτρονική ηλικίωση
12/04/2018 netmeeting δικτυοσυνάντηση, δικτυοσύσκεψη, δικτυακή σύσκεψη, τηλεσυνάντηση, τηλεσύσκεψη
11/04/2018 chassis δομοπλαίσιο, πλαίσιο
10/04/2018 broadcast, broadcasting εκπέμπω, εκπομπή, μεταδίδω, μετάδοση
08/04/2018 burst, burst mode ριπή, στάση ριπής
05/04/2018 telemarketing τηλεμπορία, τηλεμπόριο

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS