Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

40 Λέξεις της Ημέρας

Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία

edutainment

εκπαιδοψυχαγωγία, εκπαιδευτική ψυχαγωγία

Μια παλιά παρατήρηση: ότι μαθαίνουμε παίζοντας. Αρκεί ένας να αναλογιστεί πόσο σημαντικά ήσαν τα βιντεοπαιχνίδια στην διασπορά των γνώσεων και στην ανάπτυξη της υπολογιστικής.
Επειδή λοιπόν μαθαίνουμε παίζοντας ένας σχεδιασμός της απόκτησης γνώσεων μέσω παιχνιδιού μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη γνώσεων. Αυτό είναι κάτι που πολύ λίγοι εκπαιδευτικοί ξέρουν και λιγότεροι το εφαρμόζουν.Προηγούμενες λέξεις:

08/05/2021 ingress, egress εισροή, εκροή
07/05/2021 source πηγή, προέλευση
06/05/2021 adermatoglyphia αδερματογλυφία
05/05/2021 document source, page source, source πηγή εγγράφου, πηγή ΓΛΣΥΚ
04/05/2021 delete διαγράφω, διαγραφή, σβήνω, σβήσιμο
03/05/2021 solar fade, sun fade, sun outage, solar outage ηλιομαγνητικές παρεμβολές, ηλιακές παρεμβολές
02/05/2021 debate τηλεσυζήτηση, τηλεοπτική συζήτηση, τηλεμαχία
01/05/2021 graphics design, graphics designer γραφιστική, γραφιστικά, γραφίστας
01/05/2021 corporate inversion, inversion εταιρική μετοίκηση
30/04/2021 bomb, bombe, bomba βόμβα
29/04/2021 kickback, kick-back αντιλακτίζω, αντιλάκτισμα, ανάδραση, δωροδοκία, μίζα, λάδωμα
28/04/2021 JPEG, Joint Photographic Experts Group Αφαιρετική Συμπίεση Εικόνων
27/04/2021 splitter διακλαδωτής, διαχωριστής
26/04/2021 field hospital, prefab hospital, mobile hospital υπαίθριο νοσοκομείο, λυόμενο νοσοκομείο
26/04/2021 crowdsourcing, crowd-sourcing πληθουργία, πληθούργημα, πληθουργικός, πληθουργός, πληθολογισμικό
25/04/2021 sufr κυματωγή
24/04/2021 color matching, colour matching χρωμοταύτιση, χρωμοταυτίζω
23/04/2021 cooling tower ψυκτικός πύργος
22/04/2021 interview, inteviewer, interviewee συνέντευξη, συνετεύκτης, συνεντευξιαζόμενος
21/04/2021 adapt, adapted, adaption, adaptor, adapter προσαρμόζω, προσαρμοσμένος, προσαρμογή, προσαρμογέας
20/04/2021 keyword stuffing, spamdexing, keyword loading λεξογέμιση, λεξοφόρτωση
19/04/2021 bright, brightness φωτεινός, φωτεινότητα
18/04/2021 micro μικρο
16/04/2021 extract, extracting, extraction αποσπώ, απόσπαση, απόσπασμα, αποσυμπιέζω
15/04/2021 FIF, Fractal Image Format ΚλασΜο., Κλασματογραφικό Μορφότυπο
15/04/2021 upstream, downstream άναντα, κάταντα
14/04/2021 data virtualization εικονικοποιημένα δεδομένα
13/04/2021 tether, tethering πρόσδεση, επισύνδεση
12/04/2021 SIP, Single In-line Package ΜΣΣ, Μονή σε Σειρά Συστοιχία
11/04/2021 box file, boxfile κουτί εγγράφων
10/04/2021 update, updating, updater ενημερώνω, ενημέρωση, ενημερωτικός, ενημερωτής
09/04/2021 time division χρονοδιαίρεση, χρονοδιαιρώ
08/04/2021 OFDM, orthogonal frequency division multiplexing ΟΣΔΠ, οσιδιπί, Ορθογώνια ΣυχνοΔιαιρετική Πολύπλεξη
07/04/2021 protect, protection, protectionism, protectionist προστατεύω, προστασία, προστατευτισμός, προστατευτιστής
06/04/2021 IP Address, Internet Protocol Address ΔΔΠ, διδιπί, Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου, Διεύθυνση ΔΠ, ιστοδιεύθυνση
05/04/2021 particle, subatomic particle σωματίδιο, υποατομικό σωματίδιο
04/04/2021 anchor αγκυρώνω, αγκύρωση, άγκυρα
03/04/2021 jabber καταψηφιάζω, καταψηφίαση, φλυαρώ, φλυαρία
02/04/2021 SIM, Subscriber Identity Module ΚΠΣ, καπισί, Κάρτα Πληροφοριών Συνδρομητή
31/03/2021 springler ραντιστήρας, εκτοξευτήρας