Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Νέες Καταχωρήσεις

12/12/2019 imposter, impostor ψευδοπρόσωπος, ψευδοπρόσωπη, ψευδοπρόσωπο, ψευδοπροσωπία
09/12/2019 popcorn, popped corn, popcorns, pop-corn ποπ κορν, πατλάκια, πασπάτα, σιταροπούλλα, φακιόλες
26/11/2019 mandate εξουσιοδότηση, εξουσία, εντολή
26/11/2019 SSID, service set identifier ονομασία δικτύου, ταυτοποίηση δικτύου
16/11/2019 luetooth tracker, smart tracker, tracking tag εντοπιστής μπλούτουθ, ηλ-εντοπιστής
31/10/2019 demonym, gentilic δημωνύμιο, δημώνυμο
04/12/2019 OTH, over the horizon ΠΤΟ, πιτιο, πέραν του ορίζοντα
20/10/2019 digital immortality ψηφιακή αθανασία
20/10/2019 digital life ψηφιακή ζωή
10/10/2019 ethnolinguistics, ethnolinguist εθνογλωσσολoγία, εθνογλωσσολόγος
30/09/2019 dendrochronology δενδροχρονολόγηση, δενδροχρονολογία
29/09/2019 flyby περαστική πτήση
26/09/2019 hedge, hedge fund θαμνοφράκτης, αντισταθμιστικό ταμείο, αντισταθμιστικό κεφάλαιο
11/09/2019 sonic boom υπερηχητική έκρηξη, ηχητική έκρηξη
14/09/2019 interview, inteviewer, interviewee συνέντευξη, συνετεύκτης, συνεντευξιαζόμενος
03/08/2019 law and order ο νόμος και η τάξη
30/10/2019 inside trading εσωτερική συναλλαγή
28/07/2019 cooling tower ψυκτικός πύργος
15/07/2019 insurance, insurer, underwriter ασφάλιση, ασφαλιστής αντασφαλιστής
13/07/2019 prompter, teleprompter υποβολέας, τηλεϋποβολέας
27/06/2019 keylogger, keystroke logging καταγραφέας πληκτρολόγησης
27/06/2019 stipple, stippling, stippled στικτογραφώ, στικτογράφημα, στικτογραφή, στικτός
23/06/2019 ERM, ER, Entity Rlationship Model, Entity Relationship ΜΣΟ, μισιό, Μοντέλο Σχέσεως Οντοτήτων
08/06/2019 mentality, mintset νοοτροπία, σκεπτικό, τρόπος του σκέπτεσθαι
31/05/2019 CPU benchmark, CPU benchmarking οριοκριτήρια ΚΜΕ
27/05/2019 FX, foreign exchange ΞΣ, ξεσί, ξένο συνάλλαγμα
07/10/2019 vulture αρπακτικό πτηνό, αρπακτικό, άρπαγας, όρνιο
17/05/2019 character set σύνολο χαρακτήρων
15/10/2019 ppm, parts-per-million μαε, μέρη ανά εκατομμύριο
23/04/2019 fossil, fossil fuel αποολύθωμα, ορυκτό καύσιμο
23/04/2019 ember καρβουνιά, κάρβουνιάζω
10/04/2019 common sense κοινός νούς, κοινή λογική
03/04/2019 black hole μαύρη τρύπα, μαύρη οπή
19/03/2019 SAR, Seearch And Rescue ΕκΔ, Έρευνα και Διάσωση
05/12/2019 stick fighting, stick-fighting ραβδομαχία
02/03/2019 chiropractor, chiropractic χειροπράκτης, χειροπρακτική
09/03/2019 biomachanics βιο-μηχανική
14/02/2019 flashlight, torch, electric torch κλεφτοφάναρο
05/02/2019 sex work, sex worker, erotic work, erotic worker, sex industry ερωτική εργασία, ερωτική εργάτρια, ερωτικός εργάτης, ερωτική βιομηχανία
04/02/2019 UBR, unspecified bit rate ΑΔΡ, ακαθόριστος δυφιορυθμός

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS