Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Νέες Καταχωρήσεις

13/08/2018 autonomic computing αυτόνομη υπολογιστική, αυτόνομος υπολογισμός, αυτόνομο σύστημα
13/08/2018 cognitive computing γνωστική υπολογιστική, γνωστικός υπολογισμός
07/08/2018 paymaster μισθοδότης
06/08/2018 nucleus, nuclear, nuclearize, nuclearization, denuclearize, denuclearization πυρήνας, πυρηνικός, πυρηνικοποιώ, πυρηνικοποίηση, αποπυρήνικοποιώ, αποπυρηνικοποίηση
09/07/2018 overkill υπερβολική δύναμη, υπερβολική ισχύς
15/07/2018 nerve gas, toxic gas, nerve agent νευροπαραλυτικό αέριο, νευροτοξικό αέριο, τοξικό αέριο, νευροπαραλυτική ουσία
05/07/2018 infinitesimal απειροελάχιστο
05/07/2018 planetesimal πλανητοελάχιστο
01/07/2018 sic, sic erat scriptum ούτως, έτσι, ούτως εγγράφει
24/06/2018 extreme sport ακραίο άθλημα
21/06/2018 protect, protection, protectionism, protectionist προστατεύω, προστασία, προστατευτισμός, προστατευτιστής
15/06/2018 biopic, biopicture βιοταινία, βιογραφική ταινία
07/06/2018 caerousel γύρω γύρω όλοι
05/06/2018 start bit, stop bit δυφίο έναρξης, δυφίο τέλους
04/06/2018 publisher, literary agent εκδότης, εκδοτικό πρακτορείο
30/05/2018 APIPA, Automatic Private IP Addressing ΑΠΔΔΠ, Αυτόματη Προσωπική Διεθυνσιοδότηση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου
30/05/2018 DHCP, Dynamic Host Conficuration Protocol ΠΔΣΞ, Πρωτόκολλο Δυναμικού Συνορισμού Ξενιστή
17/06/2018 mobile developer προγραμματιστής κινητών, προγραμματιστής τηλεφώνων
25/05/2018 GDPR, General Data Protection Regulation ΓΚΠΔ, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δδμνων
24/06/2018 αναγνώριμο, συγγενικό, ομόριζο , cognato, cognate
23/05/2018 deist, deism, theist, theism ντεϊστής, ντεϊσμός, θεϊστής, θεϊσμός
07/05/2018 biome, microbiome βιοζώνη, βιότοπος, βίωμα, βιομορφή, μικροβιομορφή
22/04/2018 articulated vehicle αρθρωτό όχημα
21/04/2018 kakistocracy κακιστοκρατία
21/04/2018 end user, end user certificate τελικός χρήστης, πιστοποιητικό τελικού χρήστη
16/04/2018 guard band, guardband διαχωριστική ζώνη
05/06/2018 forensic, forensic medicine, forensic scientist πραγματογνώμονας, ιατρογνώμονας, εμπειρογνώμονας
03/03/2018 dilemma, trilemma δίλημμα, τρίλημμα
16/02/2018 philematology φιληματολογία
10/01/2018 SERP, search engine results page ΣΑΜΑ, αποτελέσματα αναζήτησης
25/01/2018 confirmation bias προκαταληπτική επιβεβαίωση
24/12/2017 glaciology, glaciologist παγετωνολογία, παγετωνολόγος
24/12/2017 net neutrality, network neutrality ουδερερότητα δικτύου
11/12/2017 AM, 3D printing, additive manufacturing ΠΚ, 3Δ εκτύπωση, προσθετική κατασκευή
02/12/2017 nothing τίποτε
09/12/2017 avionics αεροηλεκτρονική
05/03/2018 ενδοδεσμός, εξοδεσμός internal, external link
24/11/2017 PSA, prostate-specific antigen ΕΙΠΑ, ειδικό προστατικό αντιγόνο
11/11/2017 Dublin Core μετασαφηνισμοί, σαφηνισμοί μεταδεδομένων
10/11/2017 econometrics οικονομετρία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS