Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Γρήγορη Αναζήτηση

Μετάφραση
Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Νέες Καταχωρήσεις

26/06/2017 polymorphic virus πολυμορφικός ιός
24/06/2017 tax evation, tax avoidance φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή
23/06/2017 jet, eject, project, projection, jettison τζετ, ιέναι
17/06/2017 οπτικός κωδικός, δακτυλικός κωδικός, οπτικοδακτυλικός κωδικός, βιομετρικός κωδικός
16/06/2017 exessive force, overkill υπέρμετρη βία, υπερβολική ισχύς
12/06/2017 MOS, mobile operating system ΛΣΚ, λισικά, λειτουργικό σύστημα κινητού
20/06/2017 child labour εργοδότηση ανηλίκων, παιδική εργσία
18/06/2017 hatch, hatching, cross-hatch, cross hatched, crossed hatching γραμμοσκίαση, διαγράμμιση
05/06/2017 naturalization denaturalization πολιτογράφηση, αποπολιτογράφηση
28/05/2017 Graecopithecus γραικοπίθηκος, ελληνοπίθηκος
17/05/2017 cloud νέφος
23/05/2017 entity οντότητα
22/05/2017 necrocracy, necrolatry νεκροκρατία, νεκρολατρία
14/05/2017 ticket, discharge εισιτήριο, εξιτήριο
12/05/2017 ethnosport εθνοαθλητισμός, εθνοτικός αθλητισμός, εθνοάθλημα
20/05/2017 OPCW, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons ΟΑΧΟ, Οργαviσμός Απαγόρευσής Χημικών Όπλων
02/05/2017 portfolio investment επένδυση πορτοφολίου
02/05/2017 bioethics βιοηθική, βιοηθικολογία, βιοηθικολόγος
29/04/2017 control room αίθουσα ελέγχου
27/04/2017 slide. slide me, < > σύρατε, < >
26/04/2017 foodborne, foodborne illness τροφοφερόμενη, τροφοφερόμενη ασθένεια
22/04/2017 checks and balances έλεγχος και ισοζυγισμός
15/04/2017 fitbit βιορολόι, βιολογικό ρολόι, βιοσυσκευή
15/04/2017 SAR, Search And Rescue ΕΚΔ, εκαδί, Έρευνα Και Διάσωση
15/04/2017 network engineer, neteork archtect μηχανικός δικτύου
13/04/2017 programmatic advertising, programmatic marketing προγραμματική διαφήμιση, προγραμματική εμπορία
08/04/2017 FSRO, Floating Production, Storage and Offloading ΜΕΠΑΕ, μεπαε, Μονάδα Ενάλιας Παραγωγής Αποθήκευσης Εκφόρτωσης
23/04/2017 FOMO, fear of missing out ΦΜΣ, φόβος μη συμμετοχής, φοβία απομόνωσης, φόβος απομόνωσης
06/04/2017 digital twin ψηφιακό δίδυμο
05/04/2017 narcocracy, narcokleptocracy ναρκωκρατία, ναρκωκλεπτοκρατία
27/03/2017 card, chart, charter, cartridge paper χάρτης, χαρτί, κάρτα, καρτέλα, χαρτούτσια, χαράσσω
04/04/2017 consonant cluster, grupo consonántico, konsonantencluster συμφωνογραφή, σμφνγρφ
23/03/2017 monk μοναχός
20/03/2017 play maker, playmaker κυρίαρχος του παιχνιδιού, κυρίαρχος παιχνιδιού
25/03/2017 yo, years old χρ, ετ, χρόνος, χρόνων, έτος, ετών
20/03/2017 data virtualization εικονικοποιημένα δεδομένα
17/03/2017 player escort συνοδός παίκτη, συνοδός ποδοσφαιριστή
17/03/2017 planetesimal πλανητίδιο
16/04/2017 password manager χειριστής ελευτηρίων, χειριστής κωδικών πρόσβαση
13/03/2017 autohagiography αυτοαγιογραφία

Ανάπτυγμα της Dynamic Works  |  Με την ισχύ του ΣΔΠ DWCMS